ضرغامی: در فعالیت های عمرانی در بعد معماری ناموفق بوده ایم

خبرگزاری ایرنا :

«سید عزت الله ضرغامی» در این پیام تاکید کرد: این یعنی کلا بی‌توجهی کردیم!

https://dailybulletin.ir/08/12/2021/%d8%b6%d8%b1%d8%ba%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7/