نشست دومعنای فلسفه در یک تجربه برگزار می‌شود

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشست‌های وضعیت تفکر در ایران که توسط گروه فلسفه خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود، نشست پانزدهم این گروه با عنوان «دومعنای فلسفه در یک تجربه (اندیشه ورزی تربیتی)» برگزار می شود.

سخنران این نشست جمیله علم‌الهدی، رئیس پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی است. دبیر علمی نشست هم مالک شجاعی جشوقانی عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.

نشست «دومعنای فلسفه در یک تجریه (اندیشه ورزی تربیتی)» دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۲۱ برگزار می شود.

پخش از طریق پیوند زیر (ورود با گزینه میهمان):

https://www.skyroom.online/ch/hossein۵۰۹۲۸۱۱/phi‌ ‌

https://dailybulletin.ir/12/12/2021/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85/